PASLAUGOS

DARBŲ SAUGA

 • Atliekame turimų dokumentų auditą;
 • Rengiame dokumentus vadovaudamiesi galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais;
 • Rengiame saugos darbe instrukcijas pagal įmonėje patvirtintas pareigybes;
 • Rengiame įsakymų projektus;
 • Siūlome rekomendacijas nelaimingų atsitikimų ir incidentų darbe prevencijai;
 • Rengiame darbuotojams skirtas atmintines;
 • Pildome darbuotojų instruktavimo ir supažindainimo žurnalus.

DARBUOTOJŲ SVEIKATOS TIKRINIMAS

 • Atsižvelgiant į darbo pobūdį, nustatome kenksmingus faktorius darbuotojų sveikatos tikrinimui;
 • Pildome asmens medicinines knygeles;
 • Organizuojame periodinius sveikatos patikrinimus.

DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS TARNYBA

 • Vykdome darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimų laikymosi įmonėje kontrolę;
 • Konsultuojame įmonės darbdavio įgaliotus asmenis ir darbuotojus: darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais, darbo teisės klausimais, gaisrinės ir civilinės saugos klausimais. Konsultacijas teikiame nuolat - telefonu, el. paštu ir tiesiogiai apsilankymų įmonėje metu;
 • Instruktuojame darbuotojus saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos klausimais;
 • Atstovaujame ir giname įmonės interesus Valstybės institucijose;
 • Pagal atskirą susitarimą organizuojame darbuotojų sveikatos patikrinimus;  
 • Organizuojame asmeninių apsaugos priemonių išdavimą ir vykdome jų naudojimo kontrolę;  
 • Tiriame nelaimingus atsitikimus darbe ir profesines ligas;  
 • Rengiame nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų prevencines priemones, jas koordinuojame ir įgyvendiname;  
 • Dalyvaujame įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos komiteto veikloje.

PROFESINĖS RIZIKOS VERTINIMAS

 • Sudarome profesinės rizikos vertinimo objektų sąrašus;  
 • Vertiname įmonių, įstaigų ir organizacijų darbuotojų profesinę riziką ir pildome lydinčius dokumentus (profesinės rizikos korteles);  
 • Konsultuojame profesinės rizikos veiksnių identifikavimo, tyrimo, nustatymo, rizikos šalinimo ir mažinimo planų rengimo klausimais;  
 • Vertiname psichosocialinius bei ergonominius rizikos veiksnius;  
 • Vertiname cheminius, biologinius ir fizinius veiksnius darbuotų darbo vietose;  
 • Vykdome rizikos šalinimo ir mažinimo planų įgyvendinimo kontrolę.

GAISRINĖ SAUGA

 • Atliekame turimų gaisrinės saugos dokumentų auditą;
 • Rengiame dokumentus vadovaudamiesi galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais;
 • Rengiame gaisrinės saugos instrukcijas, veiksmų kilus gaisrui planus;
 • Atliekame patalpų auditą;
 • Rengiame evakuacijos planus;
 • Aprūpiname pirminėmis gaisro gesinimo priemonėmis.

CIVILINĖ SAUGA

 • Atliekame turimų civilinės saugos dokumentų auditą;
 • Įvertiname ir sudarome Ekstremalių situacijų planus;
 • Rengiame Ekstremalių situacijų valdymo planus;
 • Rengiame civilinės saugos instrukcijas bei mokymus reglamentuojančius dokumentus;

PERSONALO ADMINISTRAVIMAS

 • Vykdome personalo atranką;
 • Ruošiame darbo, konfidencialumo, materialinės atsakomybės ir nekonkuravimo sutartis;
 • Konsultuojame darbo teisės klausimais;
 • Vykdome personalo mokymus;
 • Rengiame darbuotojų pareiginius nuostatus;
 • Peržiūrime darbo sutarčių įforminimą;
 • Teikiame konsultacijas darbuotojų darbo grafikos sudarymo klausimais.

ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

 • Atitikties auditas ir konsultacijos;
 • Asmens duomenų tvarkymo taisyklių ir politikos rengimas;
 • Poveikio duomenų apsaugai vertinimas;
 • Duomenų saugumo pažeidimai ir jų valdymas;
 • Darbuotojų/ klientų sutikimų tvarkyti asmens duomenis formos;
 • Privatumo politikos rengimas;
 • Duomenų apsaugos pareigūno paslauga.

HIGIENOS PASAS

 • Atliekame pirminę patalpų apžiūrą;
 • Ruošiame dokumentaciją;
 • Atliekame patalpų auditą;
 • Atstovaujame Visuomenės sveikatos centro specialistų patikrinimo metu.